Marsco Dissident - Book I of The Marsco Saga.

Go to link